späť na zoznam
premietame

10. 6. 2020

STR

premietame

Miesto:Kino Mier Modra

S účinnosťou od 10. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 500 osôb.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),

 - vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

 - zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

 - v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,

 - zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020

 

Ďalšie dôležité vysvetlenia konzultované s právnikom:

 

-       Sedenie v sálach sa ešte naďalej odporúča šachovnicovo . Nie je povinnosť ale odporúča sa ešte usádzať spolu IBA  členov rodiny a páry. Prípadne  udržiavať odstup jedného voľného sedadla a sedenie alternovať v radoch.

 

 

-       Zákaz konzumácie jedla a nápojov v priestoroch sály sa z opatrenia  vypustilo, to znamená že občerstvenie je možné konzumovať aj v sálach. Povinnosť rúška v sále sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu občerstvenia.

 

     Hromadné podujatia sú od 10.6.2020 povolené do 500 osôb - info hlavne pre Letné kiná !!!

Ďakujeme že ste ohľaduplní chránite naše aj vaše zdravie.
Viac informácií o programe www.kinomodra.sk

Tešíme sa na vašu návštevu!